U

uchku (adj.) ouchkou trou
uchku (adj.) ouchkou cavité
uchku (adj.) ouchkou vide
uchkuy (v.) ouchkouï trouer
uchkuy (v.) ouchkouï forer
uchpa (s.) ouchpa cendre
uchpa (s.) ouchpa poussière
uchu (s.) outchou piment rouge
uchuk (adj.) outchouk garçon
uchuk (adj.) outchouk petit.
ujiti (s.mf) ouriti anus
uju (adj.) ourou mouillé.
uju (s.) ourou toux.
ujuchiy (v.) ourouchyi mouiller
ujuy (v.) ourouï tousser
uksiy (v.) ouksyi vermiller
uku (adv.) oukou À l'intérieur
uku (s.) oukou corps.
uku (adv.) oukou À l'intérieur
ukucha (s.mf.) oukoutcha souris.
ukun (s.) oukoun corps.
ukun (s.) oukoun intérieur.
ukupacha (s.) oukoupatcha enfer
ukupacha (s.) oukoupatcha sous-sol.
ullpu (s.) oulypou découragement
ullpu (s.) oulypou Humilité
ullpukuy. (v.) oulypoukouï. Humilier
ullpuy (v.) oulypouï prosterner(se)
ullpuy. (v.) oulypouï. Humilier
ullu. (s.) oulyou. pénis
uma (s.) ouma tête.
umamuyu (s.) oumamouïou évanouissement.
umamuyu (s.) oumamouïou mal au cœur
umamuyui (adv) oumamouïoui nausée
umanchay (v.) oumantchaï diriger
umanchay (v.) oumantchaï mener
umanchay (v.) oumantchaï être en tête
umatullu (s.) oumatoulyou crâne.
umiy. (v.) oumyi. Régurgiter
unai (s.) ounaï temps
unai (s.) ounaï durée
unai (s.) ounaï période
unai (adv.) ounaï beaucoup.
unainin (s.) ounaïnin cycle
unainin (s.) ounaïnin durée
unainin (s.) ounaïnin période
unakuy. (v.) ounakouï. tarder.
unancha (s.) ounantcha norme.
unancha (s.) ounantcha étendard.
unancha. (s.) ounantcha. enseigne
Unanchay (v.) ounnantcha Flatter
Unanchay (v.) ounnantcha Encourager
unanchay (v.) ounantchaï annoncer.
unanchay (v.) ounantchaï subsister.
unanchay (v.) ounantchaï proclamer.
unanchay. (v.) ounantchaï. perenniser
unay (v.) ounaï Retarder.
unay (v.) ounaï tarder.
unjuli (adj) ounrouli faible
unjuli (adj) ounrouli sensible
unjuli (adj) ounrouli infirme
unkay. (v.) ounkaï. Régurgiter
unowaranja (adj) ounowaRanra millon
unu (s.) ounou eau.
unuyachiy (v.) ounouïatchyi liquéfier
upa (s.mf.) oupa sourd.
upakuy (s.) oupakouï se laver
upallachiy (v.) oupalyatchyi faire taire
upallachiy (v.) oupalyatchyi taire
upallay (v.) oupalyaï faire taire.
upayay (v.) oupaïaï assourdir
upiay (v.) oupiaï boire.
upuy (v.) oupouï boire.
upuy (v.) oupouï avaler en aspirant
urai (adv.) ouRaï en bas
uraikuy (v.) ouRaïkouï descendre
urin (adv.) ouRin vers le bas
urmachiy (v.) ouRmatchyi embusquer
urmachiy (v.) ouRmatchyi faire tomber
urmachiy (v.) ouRmatchyi pieger
urmaikuy (v.) ouRmaïkouï tomber.
urmay (v.) ouRmaï tomber.
urmay (v.) ouRmaï Renverser.
urpi (s.mf.) ouRpi colombe.
urpitu (s.mf.) ouRpitou colombe.
urpu (s.) ouRpou jarre grande
urpu. (s.mf.) ouRpou. Récipient
uru (s.mf.) ouRou ver.
usa (s.mf.) oussa poux
usachay (v.) oussatchaï enlever les poux
usiai (s.mf) ousiaï sécheresse
usiay (v.) ousiaï sécheresse
usiay (v.) ousiaï faire sécheresse
usiay (v.) ousiaï finir.
usiay (v.) ousiaï conclure.
usiay (v.) ousiaï terminer.
usin (s.mf) ousin enfant
uska (s.mf.) ouska mendiant
uskakuy (v.) ouskakouï mendier
uskay (v.) ouskaï mendier
ustuchiy. (v.) oustouchyi. pénétrer.
ustuy (v.) oustouï coucher (se)
ustuy (v.) oustouï mettre(se)
ustuy. (v.) oustouï. entrer
ustuy. (v.) oustouï. pénétrer.
usuchiy (v.) ousouchyi disperser
usuchiy (v.) ousouchyi gaspiller
ususi (s.f.) ousousi soeur.
usuta (s.) ousouta sandale
usuy (v.) ousouï gaspiller.
utaj (conj) outar ou
utja (adj) outra accéleré
utja (adj) outra rapide
utja (adj) outra vite
utjai (adv) outraï rapidement
utjai (int) outraï Rapide!
utjai (int) outraï vite!
utjailla (adv.) outraïlya léger.
utjailla. (adv.) outraïlya. rapidement
utjalla (adv.) outralya dépêché
utjay (v.) outraï accélérer.
utjay (v.) outraï dépêcher.
utjay. (v.) outraï. se présser
utku (s.) outkou coton
utulu (s.m.) outoulou coq.
uya (s.) ouïa visage
uyakuy (v.) ouïakouï obéir
uyariy (v.) ouïaRyi écouter.
uyariy (v.) ouïaRyi entendre.
uyay (v.) ouïaï accéder
uyay (v.) ouïaï accorder
uyay (v.) ouïaï consentir
uyay (v.) ouïaï obéir
uywa (s.mf.) ouïwa bête
uywa (s.mf.) ouïwa quadrupède.
uyway. (v.) ouïwaï. maintenir
uyway. (v.) ouïwaï. élever
uyway. (v.) ouïwaï. apprivoiser
uyway. (v.) ouïwaï. soutenir
uyway. (v.) ouïwaï. alimenter